Jelenlegi hely

A Ráday Múzeum kutatási szabályzata

Gyűjteményeink kutathatóságának napja és időtartama:

Kedd 10-15 óra között

A szabályzat vonatkozik:

A Ráday Múzeum

 • Iparművészeti
 • Képzőművészeti anyagára
 • Érem-
 • Fotó-
 • Ásványtárára
 • Kézikönyvtárára

A gyűjtemények elhelyezése

 • Az ipar-, képzőművészeti, érem- és fotótár anyaga tanulmányi raktárunk e célra kialakított kutatófülkéjében tanulmányozható.
 • A kézikönyvtár használatára könyvtárhelyiségünkben van lehetőség.

Általános kutatási szabályok

 • A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, Kecskemét (továbbiakban: múzeum) a Dunamelléki Református Egyházkerület (1092 Budapest, Ráday u. 28.) által fenntartott nyilvános egyházi múzeum. Gyűjteményeiben minden jogi, vagy 18. évét betöltött természetes személy kaphat kutatási engedélyt és végezhet kutatómunkát.
 • A kutatás díjmentes. A kutatással járó technikai költségeket és a felhasználói díjakat a múzeum felszámítja.
 • Kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés –függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok következtetésének felhasználására irányul.
 • A kutatás egyrészt a könyvtárban, másrészt a raktár kutatófülkéjében folytatható, a kijelölt múzeumi munkatárs folyamatos jelenléte mellett.
 • A kutatók számára a ruhatár használata kötelező. A magukkal hozott táskát és csomagot is ott kérjük elhelyezni. A ruhákban hagyott értékekért a gyűjtemény felelősséget nem tud vállalni.
 • A fentiekben említett kutatóhelyiségekbe ételt, italt bevinni és fogyasztani tilos! Dohányozni kizárólag az épülettől 5 méter távolságon kívül szabad.
 • Mobiltelefon használata kizárólag a gyűjtemények előterében (folyosón), a látogatók és a gyűjteményi szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
 • A kutató első kutatási napján köteles a kutatólap/kutatási engedély kérelem kitöltéséhez a személyi okmányait bemutatni, valamint kutatási témáját és céljait megadni. A kutatólapot/ kutatási engedély kérelmet a múzeum vezetője tölti ki.
 • A kutatólap, kutatási engedély kérelem tartalmazza a kutató személyi adatait (név, születési hely és dátum, személyi anyja neve, személyi igazolvány vagy útlevél szám), állandó lakcímét, telefon és/vagy e-mail címét, munkahelyét, valamint a kutatás tárgyát és célját.
 • Jegyzetelni kizárólag ceruzával lehet. Szigorúan tilos az iraton illetve könyvön írni, valamint az iratokra, könyvekre bármiféle megjegyzést rávezetni. A dokumentumot megrongáló olvasó vagy kutató a gyűjteményi kutatásból kizárható!
 • A tárgyi anyag tanulmányozásához védőkesztyű használata kötelező.
 • Kutató az olvasóteremből, kutatóhelyiségből anyagot (írott vagy tárgyi) semmilyen szándékkal nem vihet ki!
 • Ha a kért dokumentumról a gyűjtemény birtokában van megfelelő minőségű másolat, az eredeti dokumentum helyett állományvédelmi okokból a másolat bocsátható a kutató rendelkezésére.
 • Ha a kért dokumentum vagy tárgyi anyag sérült, a kutatási engedély megtagadható.
 • A kutatási szabályok megsértése esetén a kutatási engedély időlegesen vagy véglegesen visszavonható.
 • A kutatót a gyűjtemények vezetésre adatszolgáltatásra kérheti fel.
 • A kutatók panaszaikkal, javaslataikkal felkereshetik a múzeumvezetőt, vagy a múzeum fenntartójának képviselőjét (dr. Berecz Ágnes főigazgató, Ráday Gyűjtemény, Budapest, Ráday u. 28. 1092) .
 • A kutató a kutatás során olyan saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, notebook, diktafon) használhat, amelyek munkájában segítik. A technikai eszközök használatát a kutatónak előre, a kutatási engedély kérelmezésekor, kell jeleznie a múzeumnak.

Kutatási engedély kérésére és a gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok

 • A gyűjteményekben kizárólag érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát.
 • Kutatási engedély, a kutatás tárgyának, céljának meghatározásával, kérhető levélben (cím: Ráday Múzeum 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.) illetve e-mailben (klenodium [at] gmail.com). A kérésnek a tervezett kutatási nap előtt minimum 3 héttel (21 nap) meg kell érkeznie a múzeumba.
 • A kutatási engedélynek illetve az erre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a kutató személy adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely), a kutatás tárgyát, célját és időtartamát, a kutatni kívánt gyűjteményt.
 • A kutatáshoz szükséges engedélyt a Ráday Múzeum igazgatója adja meg a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.
 • A kutató a kutatási engedély megadása felől levélben, e-mailben és telefonon érdeklődhet a múzeum munkatársainál.
 • A kutatási engedély más személyre át nem ruházható, egy példányt az érintett gyűjtemény őriz.
 • A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási engedélyt kell kérni.
 • A kutatás engedély a kutatási engedélyben előre jelzett (kérelemben megjelölt) dátumig érvényes. Érvényességének időtartama azonban a múzeum igazgatójának jóváhagyásával – egy alkalommal – meghosszabbítható.
 • A kutatónak lehetősége van a pontos leltári szám ismeretében az igényelt anyagot a kutatási engedély elfogadása után levélben, telefonon vagy e-mailben előre kikérni.
 • Ha a kutató az általa igényelt és engedélyezett kutatást – anélkül, hogy elmaradásának okát jelezné – a kutatási engedély kérelmében leírt időpontban vagy az azt követő 10 napon belül nem kezdi meg, az igényelt és előkészített anyagot visszahelyezik őrzési helyére és azt újra kell kérelmeznie.
 • A kutató egyszerre maximum 1 db muzeális tárgyat illetve dokumentumot és maximum 2 db kézikönyvet használhat.
 • A muzeális gyűjtemények kutatása minden esetben csak védőkesztyű használatával történhet, melyet a kutató kérhet a muzeológustól!

A kutató kötelességei

 • A kutató a kutatási engedélykérő lapon nyilatkozatot tesz és aláírásával igazolja, hogy ismeri és betartja az intézmény kutatási szabályzatát, tudomásul veszi a szerzői jogok védelmére, a publikálási korlátozásokra és a hivatkozás rendjére vonatkozó törvényeket, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatott anyag felhasználásával készült későbbi publikációinak bibliográfiai adatait, adott esetben publikációját megküldi a múzeumnak.
 • A kutató kötelessége, hogy a gyűjteményekben önállóan vagy együttműködés keretében végzett kutatási eredményeinek publikálásakor az intézmény nevét feltüntesse.
 • A kutató köteles a könyvtári/levéltári, tárgyi anyag átvételekor annak állagát – a vele szemben érvényesíthető esetleges kártérítési felelősség megelőzése érdekében – ellenőrizni, észrevételeit a muzeológussal közölni.

A muzeológus kötelességei

 • A muzeológus a kutatólapra/kutatási engedélyre köteles rávezetni a kutató által kikért dokumentumok, tárgyi anyag leltári számát, egyéb adatait (szerzőjét, címét és a kiadás/keletkezés évét) valamint a kikérés idejét. Köteles a kutató állagra vonatkozó megjegyzéseit rögzíteni.
 • A muzeológusnak a kutatásra kiadott, illetve visszavett dokumentumot, tárgyi anyagot a kutatás előtt és után át kell vizsgálnia, a dokumentum épségéről meg kell győződnie. Minden sérülést haladéktalanul jelentenie kell a múzeum igazgatójának, aki a szükséges lépések megtételére utasítást ad.
 • A kutatási nap végén a kiadott anyagot a muzeológus tételesen visszaveszi és a visszaadás idejét rávezeti a kutatólapra. Köteles azt az eredeti őrzési helyére visszatenni.
 • A muzeológus kötelessége továbbá udvariasan, segítőkészen támogatni a kutató munkáját, tájékoztatni őt a lehetőségekről. Ugyanakkor köteles az intézmény kutatási szabályzatát betartani és betartatni.

Másolat és fotó készítése

 • A múzeumi gyűjtemény dokumentumairól, állományvédelmi okokból fénymásolatot nem készítünk. Digitális (szkennelt) vagy fotómásolat igényelhető, kizárólag múzeumigazgatói hozzájárulással és a felmerülő költségek megtérítésével.
 • Amennyiben a másolat készítése károsítja a fénymásolandó, szkennelendő, fotózandó anyag fizikai állapotát, a múzeum megtagadhatja a másolat készítését.
 • A tárgyi anyagról előzetes múzeumigazgatói engedéllyel a kutató saját eszközével fotót készíthet. Erre vonatkozóan be kell tartania a múzeum műtárgyvédelmi előírását és a közlésre vonatkozó – a kutatási szabályzatban fentebb rögzített – előírásokat. Az elkészült fotóból köteles egy digitális és egy papíralapú változatot a múzeum rendelkezésére bocsátani.
 • A kutató által kutatott, korlátozás alá nem eső könyvtári anyagról- amennyiben az anyag fizikai állapota lehetővé teszi – térítési díj ellenében fénymásolatot kérhet.

Kecskemét, 2015. december 1.

Az oldal tetejére